EU prohlášení

Prohlášení o shodě
Zde naleznete prohlášení o shodě pro naše výrobky podle evropských směrnic, jako např. směrnice pro elektrická zařízení nízkého napětí nebo směrnice o elektromagnetické kompatibilitě.
Prohlášení o shodě

Prohlášení o vlastnostech
Zde jsou uložena prohlášení o vlastnostech pro stavební výrobky podle nařízení pro uvádění stavebních výrobků na trh (305/2011/ES).
Od 1. 7. 2013 je nezbytné takové prohlášení pro stavební výrobky vyhotovit.
Tato prohlášení o vlastnostech se smí vyhotovit jen pro stavební výrobky, pro které existuje harmonizovaná evropská norma nebo evropský dokument pro posuzování.
Prohlášení o vlastnostech