Záruční a reklamační podmínky

I. Úvodní ustanovení

1.1. Skupina Geberit je lídrem na evropském trhu sanitárních produktů s globální působností. Geberit funguje jako ucelená skupina s velmi silným lokálním zastoupením ve většině evropských zemí a poskytuje prvotřídní kvalitu v oblasti sanitárních technologií a koupelnové keramiky.

Pro uvádění výrobků koncernu Geberit na trh v České republice je od roku 1993 zřízena obchodní společnost Geberit spol. s r. o., se sídlem Sokolovská 2408/222, 190 00 Praha 9, IČ 47900962.

1.2. Společnost Geberit spol. s r. o. poskytuje záruku na výrobky Geberit, které dováží a do obchodní sítě v České republice dodává prostřednictvím svých přímých obchodních partnerů. Uplatňování práv a odpovědnosti za vady výrobků, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jakož i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Pro posouzení toho, který z uvedených právních předpisů je nutno na průběh reklamačního procesu aplikovat, je vždy rozhodný druh zákazníka (podnikatel - spotřebitel) a obsah konkrétního závazku.

1.3. Aktuální znění těchto záručních a reklamačních podmínek je zveřejněno na internetových stránkách Společnosti Geberit spol. s r. o. (www.geberit.cz).

II. Záruční doba

2.1. Záruční doba na zboží, uváděné na trh v České republice společností Geberit spol. s r. o., je stejná pro všechny koncové zákazníky, tedy jak pro podnikatelské subjekty, tak pro spotřebitele. Její délka je následující:

 Standardní záruční dobaRozšířená záruka Geberit *
Splachovací nádržky pod omítku, předstěnové instalační prvky, ovládací tlačítka2 roky+ 3 roky
Kanalizační potrubí z PE, Silent-db20 a Silent-PP2 roky+ 3 roky
Potrubní systémy Mepla a Mapress2 roky+ 3 roky
Geberit AquaClean2 roky+ 1 rok**
Sanitární keramika značky Geberit2 roky+ 8 let
Sanitární keramika značky Kolo2 roky+ 5 let
Akrylátové výrobky značky Geberit2 roky+ 8 let
Akrylátové výrobky značky Kolo2 roky+ 3 roky
Ostatní výrobky (nábytek, WC sedátka, sprchové kouty a zástěny, nářadí, zařízení využívající elektrickou energii a jiné)2 roky-

* Rozšířená záruka Geberit platí pouze při splnění všech následujících podmínek:

 • předložení originálu daňového dokladu o nabytí výrobku (doklad o koupi, faktura, smlouva o dílo apod.)
 • předložení originálu záručního listu řádně vyplněného prodejcem a odbornou montážní firmou proškolenou na montáž daného produktu společností Geberit spol. s r.o.
 • předložením fotokopie certifikátu montážní firmy, vystaveného Geberit spol. s r.o. platného k datu montáže výrobku

** Rozšířená záruka na výrobky Geberit AquaClean se ve třetím roce vztahuje na materiálové a výrobní vady, přičemž spočívá v zajištění bezplatné dodávky náhrady za vadné části autorizované zákaznické službě, kterou konečný uživatel pověřil opravou. Rozšířená záruka platí pouze při splnění všech následujících podmínek:

 • předložení originálu daňového dokladu o nabytí výrobku (doklad o koupi, faktura, smlouva o dílo apod.)
 • odeslání vyplněného záručního listu a nálepky s číslem série na adresu společnosti Geberit do 90 dní od data instalace (součást balení výrobku) a nebo registrací a vyplněním formuláře “Prodloužení záruky + 1 rok“ na webových stránkách společnosti Geberit spol. s r. o. www.geberit-aquaclean.cz a nebo prostřednictvím aplikace Geberit AquaClean


2.2. Záruční doba začíná běžet ode dne zakoupení výrobku konečným uživatelem. Má-li zakoupený výrobek uvést do provozu jiný podnikatel, než je prodávající - zejména odborný instalatérský subjekt - začne záruční doba běžet až ode dne uvedení do provozu, resp. montáže výrobku, pokud kupující objednal uvedení do provozu, resp. montáž, nejpozději do tří týdnů od zakoupení výrobku. V tomto případě je nutné kromě dokladu o nabytí výrobku doložit také vyplněný záruční list s razítkem a datem prodeje i montáže. V opačném případě se má za to, že záruční doba začala běžet zakoupením výrobku.

2.3. Záruční doba končí posledním dnem sjednané lhůty ve 24:00 hod.


III. Výluky z reklamace

3.1. Jako reklamovatelné nemohou být uznány vady výrobků vzniklé:

 • mechanickým poškozením, neodborným seřízením a nesprávnou údržbou, neodbornou instalací, používáním v podmínkách, které mohou nastolit fyzickou či chemickou nerovnováhu v návaznosti na vlastnosti prostředí, ve kterém je výrobek instalován (např. vady projektu a materiálů použitých při stavbě) a v závislosti na specifických místních podmínkách (např. zvýšená tvrdost vody, zvýšená prašnost a podobně)
 • vlastním nebo cizím zaviněním po okamžiku převzetí výrobku
 • nekvalifikovaným zásahem do výrobku ze strany zákazníka (např. úkony realizované svépomocí, které zasahují především do konstrukčních částí výrobku a do viditelných ploch)
 • poškozením v důsledku událostí majících původ ve vyšší moci (např. požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice, kroupy, spady popílků, kyselých dešťů a podobně)
 • pokud nebyla vada uplatněna bez zbytečného odkladu potom, co byla zjištěna anebo jak měla být zjištěna při zběžné obhlídce výrobku

3.2. Za reklamovatelné dále nelze považovat jakékoli vady konkrétních výrobků, uvedené v odstavci 3.1. tohoto článku, vzniklé před instalací, během instalace nebo po instalaci, pokud byla na základě dohody se zákazníkem na tyto konkrétní vady zboží poskytnuta sleva.

3.3. Nárok na uplatnění záručního plnění zaniká

 • pokud není předložen originál daňového dokladu o nabytí výrobku (doklad o koupi, faktura, smlouva o dílo, apod.)
 • pokud není výrobek užíván v souladu s jeho určením
 • při zjištění vady v důsledku neodborné montáže
 • pokud pro čištění výrobku nebyly použity čisticí prostředky v souladu s návodem na údržbu
 • pro lisovací nářadí - pokud nebyl na nářadí vykonáván pravidelný servis v povinných servisních lhůtách

3.4. Nárok na uplatnění záručního plnění z rozšířené záruky, kromě důvodů uvedených v 3.3., zaniká:

 • není-li originál záručního listu řádně vyplněn datem prodeje, podpisem a razítkem prodejce a současně datem, razítkem a podpisem zástupce proškolené montážní firmy
 • je-li záruční list neúplný nebo neoprávněně či dodatečně přepisován
 • nepředloží–li zákazník fotokopii certifikátu montážní firmy vystaveného Geberit spol. s r.o. a platného k datu montáže výrobku

3.5. Výluky z reklamace se vztahují na výrobky, které byly vystaveny v showroomu prodejce a následně prodány konečnému uživateli. Na tyto případy se záruka společnosti Geberit spol. s r. o. vůči jejím přímým smluvním obchodním partnerům nevztahuje.

IV. Uplatňování reklamací

4.1. Obchodní společnost Geberit spol. s r. o. řeší reklamační nároky vznesené pouze ze strany jejich přímých smluvních obchodních partnerů na území České republiky. Koneční uživatelé jsou oprávněni vznášet své reklamační nároky u prodejců, od kterých výrobek zakoupili, nebo u montážních firem, které jim zajistili odbornou montáž výrobků Geberit. Tito prodejci (nebo montážní firmy) následně uplatní reklamační nároky prostřednictvím svých obchodních partnerů u společnosti Geberit spol. s r. o.

4.2. Společnost Geberit spol. s r. o. přijímá reklamace pouze od svých smluvních velkoobchodních partnerů, a to písemně (e-mailem) na oficiální adrese společnosti reklamace.cz@geberit.com . Každá reklamace musí být natolik konkrétní, aby z ní bylo možno jednoznačně určit charakter reklamované vady a na jakém výrobku byla zjištěna.

4.3. Společnost Geberit spol. s r. o. si vyhrazuje právo odepřít přijetí nebo vyřízení řádně uskutečněné reklamace záruční vady, pokud koncový zákazník neprokáže řádné nabytí reklamovaného výrobku.

4.4. Po nahlášení vady od svého smluvního partnera Společnost Geberit spol. s r. o. bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů, rozhodne o postupu řešení reklamace.

4.5. Společnost Geberit spol. s r. o. se zavazuje bezodkladně po rozhodnutí o oprávněnosti reklamace odstranit každou řádně reklamovanou a uznanou vadu.

4.6. V případě, že důsledkem oprávněné reklamace vznikla škodní událost prokazatelně způsobená vadným výrobkem, zavazuje se společnost Geberit spol. s r. o. nahradit poškozené straně škodu způsobenou vadou výrobku, avšak maximálně do výše 500 000 EUR za každou škodní událost.

4.7. Každá reklamace v rámci záruky musí obsahovat tyto základní minimální údaje:
a. fotokopii daňového dokladu o nabytí výrobku od koncového zákazníka, který reklamaci uplatňuje,
b. kontaktní údaje na koncového zákazníka, který reklamaci uplatnil,
c. místo zabudování nebo umístění reklamovaného výrobku,
d. kdy koncový zákazník právo reklamace (záruční vadu) uplatnil,
e. jaká vada a na jakém výrobku Geberit je předmětem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požadoval.

4.8. Jedinou oprávněnou osobou k posouzení reklamace je autorizovaný servisní technik společnosti Geberit spol. s r. o., nebo její zaměstnanec pověřený řešením reklamací.

4.9. Posuzování reklamace zabudovaného konstrukčního celku se vždy odehrává na místě instalace, pokud autorizovaná osoba (bod 4.7.) nedoporučí jiné posouzení.

4.10. Bude-li zjištěno, že tvrzená vada není vadou reklamovatelnou (záruční), je společnost Geberit spol. s r. o. oprávněna požadovat veškeré účelně vynaložené náklady spojené s vyřizováním neoprávněné reklamace (zejména náklady na vyhotovení eventuálních znaleckých posudků, poštovné, správní a soudní poplatky a podobně).

V. Závěrečná ustanovení

5.1. Tyto záruční a reklamační podmínky společnosti Geberit spol. s r. o. jsou účinné pro veškeré smluvní vztahy, které budou uzavřeny od 1. 10. 2019.

5.2. Tyto záruční a reklamační podmínky jsou závazné na území České republiky, pro všechny zaměstnance společnosti Geberit spol. s r.o., pro všechny přímé obchodní partnery společnosti Geberit spol. s r. o. Počínaje dnem jejich účinnosti zanikají pro smluvní vztahy uzavřené od 1.1.2018 veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti uplatňované a dodržované při vyřizování reklamací, nejsou-li součástí řádně uzavřených smluv mezi zákazníkem a společností Geberit spol. s r. o.

5.3. Nedílnou součástí těchto záručních podmínek je Záruční list  (55 KB).