Prohlášení

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A FUNKCÍCH

Výrobce je v případě uvedení určitých výrobků na trh ze zákona povinen vydat prohlášení o shodě (DoC) nebo prohlášení o vlastnostech (DoP). Tyto výrobky musí být opatřeny příslušnou značkou shody (např. CE nebo UKCA).

Po výběru výrobku v bodě „Dokumenty“ v on-line katalogu Geberit jsou Vám k dispozici prohlášení ke stažení.

Přejít do online katalogu Geberit

V případě dotazů se prosím obraťte na sekretariat.cz@geberit.com

Likvidace starých elektrických i elektronických zařízení

Symbol likvidace starcýh elektrických i elektronických zařízení

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že stará elektrická a elektronická zařízení se nesmí li-kvidovat spolu se zbytkovým odpadem, nýbrž se musí likvidovat odděleně. Koncoví uživatelé jsou ze zákonapovinni odevzdat stará zařízení k odborné likvidaci veřejnoprávním subjektům pověřeným nakládáním s od-pady, distributorům nebo společnosti Geberit. Řada distributorů elektrických a elektronických zařízení je po-vinna stará elektrická a elektronická zařízení bezplatně zpětně odebírat. Pro vrácení společnosti Geberit jetřeba kontaktovat příslušnou distribuční nebo servisní společnost.

Staré baterie a akumulátory, které nejsou pevnou součástí starého zařízení, jakož i žárovky, které lze zestarého zařízení vyjmout, aniž by došlo k jejich zničení, je nutné před odevzdáním do sběrny nebo místa li-kvidace oddělit od starého zařízení.

Pokud jsou ve starém zařízení uloženy osobní údaje, jsou koncoví uživatelé před odevzdáním na místo likvi-dace sami odpovědní za jejich vymazání.

Likvidace starých baterií

Symbol Likvidace starých baterií

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách zobrazený na bateriích znamená, že staré baterie se nesmí likvi-dovat spolu se zbytkovým odpadem, nýbrž se musí likvidovat odděleně. Koncoví uživatelé jsou ze zákonapovinni předat staré baterie k odborné likvidaci na příslušná sběrná místa, k nimž patří zejména také ko-merční prodejny, v kterých lze baterie bezplatně odevzdat.

Baterie mohou obsahovat toxické těžké kovy. „Pb“ znamená, že baterie obsahuje více než 0,004 hmotnost-ních procent olova. “Cd“ znamená, že baterie obsahuje více než 0,002 hmotnostních procent kadmia. “Hg“znamená, že baterie obsahuje více než 0,0005 hmotnostních procent rtuti.

Řádná likvidace starých baterií chrání cenné zdroje a zabraňuje negativním dopadům na lidské zdravía životní prostředí. Při manipulaci s bateriemi obsahujícími lithium je třeba sledovat chybné funkce, aby sevyloučil vznik nebezpečí.